Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (synteza)

Całokształt osiągnięć Sejmu Wielkiego z Konstytucją 3 maja na czele identyfikować można  z pojęciem łagodnej rewolucji, jako  ruchem społecznym wyrażającym się niebywałym wzrostem aktywności politycznej oświeconej ziemiańskiej szlachty i  jej działaniami na rzecz realizacji celów niepodległościowo-reformatorskich.1 Najbardziej spektakularnym przejawem owej aktywności politycznej szlachty był właśnie Sejm Wielki, dokonujący doniosłych przemian polityczno-reformatorskich w drodze postępowania ustawodawczego, kojarzonego z łagodnością działań,  przeciwstawnych poczynaniom gwałtownym. Zdawać jednak należy sobie sprawę z faktu, iż incydentalnie towarzyszyły obradom sejmowym tumultowe poruszenia poselskie, stanowiące pewną namiastkę działań gwałtownych, zaburzających normalny tok prac sejmowych. Wkomponowane w nurt wydarzeń łagodnej rewolucji, odwołując się do separatystycznych obrad Izby Poselskiej, odegrały znacząca rolę, zarówno w ukształtowaniu suwerenności Rzeczypospolitej, jak i w uformowaniu kompromisu konstytucyjnego.

Sejm Wielki zainaugurował obrady 6 października 1788 r., wybierając na marszałka Stanisława Małachowskiego, posła sandomierskiego. W dniu następnym przekształcił się w Sejm skonfederowany, dzięki czemu nie podlegał zerwaniu i przejmował faktyczną kontrolę nad krajem.2 Marszałkami konfederacji sejmowej zostali: koronnej – Stanisław Małachowski, a litewskiej – Kazimierz Nestor Sapieha, poseł brzeski-litewski. Łagodna rewolucja dzięki niebywałej determinacji politycznej ziemiańskiej szlachty uwalniała kraj od zależności rosyjskiej środkami parlamentarnymi poprzez obalenie Rady Nieustającej, jako instytucji ustrojowej gwarantowanej przez Rosję. Na sesji w dniu 3 listopada 1788 r. Sejm podjął decyzję o zniesieniu Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej i powołaniu Komisji Wojskowej Obojga Narodów, podporządkowanej Sejmowi, dzięki czemu, jak się przyjmuje, Rzeczpospolita wydobyła się spod kurateli politycznej Rosji i stała się państwem w pełni suwerennym.3  Zaznaczyć jednak należy, iż  uskutecznienie czynności proceduralnych związanych z uwierzytelnieniem  prawnym  powyższej uchwały sejmowej wymagało odwołania się  zbiorowości poselskiej na sesji z 6 listopada do gwałtowanych zaburzeń parlamentarnych, powiązanych z postulatami zorganizowania separatystycznych obrad Izby Poselskiej.4 Czytaj dalej Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (synteza)

Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (cz. I): Ziemiańska szlachta w walce o niezawisłość Rzeczypospolitej, Sejm nieustający i obalenie Rady Nieustającej (1788-1789)

W dotychczasowych badaniach nad Sejmem Wielkim na czoło wysuwają się zazwyczaj rozważania ukazujące polityczno-konstytucyjne kontrowersje dzielące ówczesnych liderów Rzeczypospolitej, tj.: Stanisława Augusta i przywódcę Puławian  Ignacego Potockiego. Ale na obrady Sejmu Wielkiego spojrzeć można również przez pryzmat łagodnej rewolucji, jako ruchu społecznego zdominowanego przez niebywały wzrost aktywności politycznej oświeconej ziemiańskiej szlachty, zmierzającej do wyzwolenia kraju spod zależności rosyjskiej i przeprowadzenia niezbędnej reformy Rzeczypospolitej.1 Zidentyfikowanie obrad Sejmu Wielkiego z pojęciem łagodnej rewolucji zawdzięczamy Hugonowi Kołłątajowi, który w słynnych  Listach Anonima, skierowanych do przyszłego marszałka  Sejmu Stanisława Małachowskiego, pisał: „ma się rozpocząć dzieło dla całego kraju nieobojętne  i podobno ostatnie, przez które Opatrzność łagodną rewolucyją nastręczać nam zdaje się.”2

Hugo Kołłątaj (Józef Peszka)
Hugo Kołłątaj (Józef Peszka) – Kreator, utożsamianego z obradami Sejmu Wielkiego, pojęcia łagodnej rewolucji, gorący rzecznik unowocześnionej demokracji szlacheckiej, współautor Konstytucji 3 maja

Zwołany u schyłku 1788 r. Sejm stał się najbardziej spektakularnym przejawem łagodnej rewolucji a współdziałanie obradujących posłów z oświeconą prowincją szlachecką, decydowało o jej istocie i sukcesach reformatorskich.

Wsparcie, jakie okazywały Prusy narodowym  ambicjom independencyjnym, sprzyjająca sprawie polskiej konstelacja stosunków międzynarodowych,3 pobudzały szlachtę do działań niepodległościowych. Szerokie kręgi ziemiańskiej szlachty orientowały się na Puławian, lansujących koncepcję przymierza polsko-pruskiego. Powszechnie wyglądano uniezależnienia się od Rosji. Drogą prowadzącą ku tak pożądanej przez wszystkich niezawisłości Rzeczypospolitej, miała być decyzja sejmowa uchylająca gwarantowaną przez Rosję Radę Nieustającą. Przywrócenie niepodległości środkami politycznymi, w wyniku działań parlamentarnych, odczytywane było, jako nowe doświadczenie w kulturze politycznej Polaków, budząc zrozumiałe emocje społeczne. Jednocześnie silnie upowszechnione były oczekiwania na zasadnicze zreformowanie Rzeczypospolitej. Zmierzała szlachta  do wykształcenia rzeczywistej demokracji szlacheckiej, a więc reformy wspartej na konsekwentnie realizowanych założeniach antymagnakich4 i pogłębionej suwerenności Sejmu. Najbardziej konsekwentnym, spośród liderów politycznych Rzeczypospolitej, rzecznikiem szlacheckiej wizji przemian reformatorskich, odwołującej się do założeń anymagnackich był Hugo Kołłątaj.5 W rezultacie, jak zauważano ówcześnie: „Listy polityczne Hugona Kołłątaja do … Małachowskiego budziły w polskiej szlachcie uczucie potrzeby korzystania z pory.”6 Oddając atmosferę obradującego Sejmu można wprost powiedzieć, że stały one zawołaniami antysenatorskimi i antymagnackimi. Najwybitniejszy znawca dziejów Polski nowożytnej  Władysław Konopczyński, oceniając obrady Sejmu Wielkiego stwierdzał, iż rozbrzmiewające wówczas zawołanie: „hajże na panów!”, utożsamianych właśnie z magnatami: „służyło wtedy do konsolidacji najzdrowszego politycznie odłamu średnioszlacheckiego.”7 Zawładnęły społecznością szlachecką  dążenia zmierzające zarówno do odnowienia jak i unowocześnienia demokracji szlacheckiej. Fascynacja własną tożsamością programową splatała się z tendencjami do racjonalizowania tradycji narodowej i z pewną otwartością na zachodnie wzorce ustrojowe.8 Dawał wyraz zaistniałej ówcześnie sytuacji reformatorskiej pamiętnikarz Jan Duklan Ochocki, pisząc: „W początku jeszcze 1788 roku, cały prawie naród jak iskrą elektryczną  wzruszony, poczuł gwałtowaną potrzebę reformy rządu … restaurowania praw dawnych zabytych, które potrzebie czasu nieodpowiadały, zrównania się porządkiem i cywilizacyją z państwami ościennemi.”9 Czytaj dalej Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (cz. I): Ziemiańska szlachta w walce o niezawisłość Rzeczypospolitej, Sejm nieustający i obalenie Rady Nieustającej (1788-1789)

Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (cz. II): Ziemiańska szlachta w walce o reformę Rzeczypospolitej (1789-1792). Ku konstytucyjnemu kompromisowi szlachecko-królewskiemu

Po uformowaniu Sejmu nieustającego, rządzącego, u schyłku 1788 r. i  obaleniu Rady Nieustającej, w początkach roku następnego, przystąpiła ziemiańska szlachta do działań na rzecz kształtowania nowego modelu państwa, odwołując się do rzeczywistej demokracji szlacheckiej, wspartej na tendencjach antymagnackich i pogłębionej suwerenności Sejmu. Wprawdzie pierwsze sukcesy reformatorskie odnotowała szlachta już w samych początkach obrad sejmowych, tocząc boje o suwerenność Rzeczypospolitej  (uchwała o 100-tysięcznej armii, decyzje ustrojowe bezpośrednio wynikające z obalenia Rady Nieustającej), ale właściwy czas na kreowanie nowego modelu państwa związać należy z okresem nieco późniejszym, wyznaczanym przez rok 1789 i oczywiście lata następne. Uwalniając kraj od zależności rosyjskiej, skoncentrowała się szlachta na wykształcaniu bliskiej jej wizji reformy państwa. U  podłoża przedsiębranych przez szlachtę usiłowań zmierzających do wykształcenia rzeczywistej demokracji szlacheckiej, zgodnie z tym co powiedziano wyżej, legły wszechobecne w obradach sejmowych tendencje antymagnackie  i  antysentorskie. Złożoność sytuacji polegała jednak na tym, iż zgodnie z tym co powiedziano wyżej, ziemiańska szlachta, choć silnie akcentowała własne racje tożsamościowe, nie była formacją polityczną zdolną do przełożenia przedsiębranych przez się inicjatyw reformatorskich na rzecz całościowo pojmowanej ustawy zasadniczej. Stąd liczne meandry w jej postępowaniu reformatorskim, związane z przypisywaniem się do programów, czy to Puławian, czy też króla i ogólne wydłużenie w czasie procesu naprawy Rzeczypospolitej.

Należy też mieć na uwadze fakt, iż niezależnie od podejmowanych przez szlachtę uchwał sejmowych, podstawową rolę w narastaniu procesu reformatorskiego obradującego Sejmu odegrały, wykształcone w trakcie jego prac, parlamentarne predyspozycje reformatorskie. Trudne do przyjęcia w danym momencie propozycje reformatorskie uzyskiwały jednak akceptację  obradujących w nieco późniejszym terminie w ramach rozwiązań o charakterze globalnym, dzięki właśnie  parlamentarnym predyspozycjom reformatorskim, wykształconym, zarówno w toku wcześniejszej dyskusji parlamentarnej, jak i w działaniach zakulisowych. Wielce znaczącą rolę w ukierunkowaniu merytorycznym obrad sejmowych i ich usprawnieniu odgrywały często zwoływane sesje prowincjonalne.1 Czytaj dalej Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (cz. II): Ziemiańska szlachta w walce o reformę Rzeczypospolitej (1789-1792). Ku konstytucyjnemu kompromisowi szlachecko-królewskiemu

Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko-królewski (synteza)

Spoglądając na szlachecko-królewski kompromis konstytucyjny przez pryzmat obrad Sejmu Wielkiego, jako łagodnej rewolucji,1 można powiedzieć, że łączył on szlacheckie wyobrażenia o rzeczywistej demokracji szlacheckiej, wspartej na założeniach antymagnackich2 i pogłębionej suwerenności Sejmu z królewskim programem monarchii konstytucyjnej.3 Kompromis zapoczątkowany został przełomem politycznym w obradach sejmowych, w połowie 1790 r., po przystąpieniu Stanisława Augusta do sojuszu polsko-pruskiego (marzec 1790 r.). Puławianie coraz częściej pomawiani byli o tendencje oligarchiczne. Szlachta dojrzała w królu bardziej wiarygodnego od Potockich, rzecznika rzeczywistej demokracji szlacheckiej.4 Przełom, o którym mowa,  wykształcony został w ciągu września tegoż roku, a  rezygnacja Ignacego Potockiego z inicjatywy konstytucyjnej na rzecz Stanisława Augusta, w początkach grudnia 1790 r., zadecydowała o jego ostatecznym. zwieńczeniu.5 Rosnąca orientacja szlachty na króla sprzyjała ostrożnej jej otwartości na program monarchy.6 Natomiast inicjatywy elity szlacheckiej na rzecz upodobnienia ustrojowego Rzeczpospolitej do czołowych państw wolnych ówczesnego świata,7 powodowały, iż odnawiana demokracja szlachecka podlegała unowocześnieniu. Przemiany inicjowane przez Sejm utrzymane były, jak się przyjmuje, w nurcie racjonalizacji tradycji narodowej, ale i otwartości parlamentarnej na przyjęcie: „standardów międzynarodowych.”8  W zaistniałej sytuacji   obradujący Sejm wykazywał szereg zbieżności z królewskim projektem konstytucyjnym. Powstawały sprzyjające warunki dla polityczno-reformatorskiego zbliżenia  między obu podmiotami politycznymi.

O uformowaniu ostatecznej wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 1791 r. Przedłużenie konfederacji sejmowej w końcu 1790 r. połączone z nowymi wyborami podwoiło skład poselski. Wybory zakończyły się wspaniałym zwycięstwem obozu dworskiego, który uzyskał, jak się przyjmuje, 2/3 ogółu mandatów poselskich.9  Odnowiona konfederacja sejmowa, zorientowana na króla, ale wzmocniona liczebnie, mogła  w sposób bardziej skuteczny niż dotychczas zabiegać o własne interesy grupowe. Dążąc do uformowania nowego porządku obrad, który prowadzić miał do przeprowadzenia reformy sejmikowej oraz przerwania dyskusji nad prawami kardynalnymi, lansowanymi przez Puławian,  odwołała się 4 stycznia 1791 r. do potężnych zaburzeń parlamentarnych. Niemal natychmiast przybrały one postać swoiście pojmowanej demonstracji siły i mocy podwojonej liczebnie konfederacji sejmowej na rzecz wykształcenia optymalnych  dla szlachty rozwiązań konstytucyjnych. Demonstrujący parlamentarzyści pod przewodem Stanisława Sołtyka, posła krakowskiego, odwołując się do realnie zarysowanej możliwości separatystycznych obrad Izby Poselskiej, przymusiły liderów politycznych Rzeczypospolitej z królem na czele  do rozwiązań kompromisowych, które mając na uwadze konieczność utrzymania jedności obrad sejmowych, satysfakcjonowały by oba podmioty polityczne.  Dotyczyły one, zarówno trybu przyjęcia konstytucji jak i przezwyciężenia podstawowych  kontrowersji merytorycznych. Czytaj dalej Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko-królewski (synteza)

Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko – królewski

Spoglądając na Konstytucję 3 maja przez pryzmat łagodnej rewolucji1, a więc  ruchu społecznego znajdującego wyraz w niebywałym wzroście aktywności politycznej ziemiańskiej szlachty, jawi się Ustawa Rządowa, jako rezultat wzajemnego przenikania się zapatrywań na reformę Rzeczypospolitej, z jednej strony oświeconej większości poselskiej obradującego Sejmu, z drugiej zaś króla.2

Stanisław Małachowski (Giovanni Lampi)
Stanisław Małachowski (Giovanni Lampi) marszałek Sejmu, marszałek konfederacji koronnej, skutecznie zabiegający o wykształcenie kompromisu konstytucyjnego zgodnego z założeniami łagodnej rewolucji
Kazimierz Nestor Sapieha
Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek konfederacji litewskiej

Podstawy pod konstytucyjny  kompromis szlachecko-królewski, w tej postaci w jakiej został urzeczywistniony, położył przełom polityczny jaki zaistniał w obradach Sejmu w ciągu drugiej połowy 1790 r.A, B Pierwsza bowiem faza obrad sejmowych, związana z orientacją szlachty na polityczno-reformatorskie poczynania Potockich, zdawała się sprzyjać  urzeczywistnienia puławskiej wizji przemian. Przełom polityczny, o którym mowa, wyznaczały: kryzys zaufania społecznego wobec Potockich, orientacja szlachty na króla i przejmowanie inicjatywy konstytucyjnej przez Stanisława Augusta.3 Po przystąpieniu Stanisława Augusta, w marcu 1790 r., do sojuszu polsko-pruskiego, ziemiańska szlachta zainteresowana wypracowaniem rzeczywistej demokracji szlacheckiej, wspartej na konsekwentnie realizowanych rozwiązaniach antymagnackich4  oraz pogłębionej suwerenności Sejmu, dojrzała w królu bardziej wiarygodnego od Puławian jej rzecznika. Oligarchiczno-republikański program Potockich cieszący się w początkach obrad sejmowych znaczną wśród szlachty popularnością znalazł się w wyraźnym odwrocie.   Potoccy coraz częściej w ciągu roku 1790 pomawiani byli o tendencje oligarchiczne, o chęć wyzyskania reformy dla zawładnięcia państwem w imię własnych rodowych interesów. Pozbawieni, w wyniku znanej sesji z 13 września 1790 r., dotychczasowego poparcia szlacheckiego przekazali w początkach grudnia 1790 r. inicjatywę konstytucyjną w ręce monarchy.5 Rosnąca orientacja szlachty na króla sprzyjała ostrożnej jej otwartości na propozycje reformatorskie Stanisława Augusta, wsparte na założeniach monarchii konstytucyjnej.6 W sposób natomiast całkiem  oczywisty do programu królewskiego nawiązywała elita szlachecka, zainteresowana przybliżeniem rozwiązań ustrojowych  Rzeczypospolitej do oświeconych państw zachodnich.7 Dzięki jej inicjatywom odnawiana przez szeroki krąg poselski  demokracja szlachecka podlegała zarazem procesom unowocześniania. Sztandarowymi  osiągnięciami elity szlacheckiej u schyłku 1790 r. było wykształcenie parlamentarnych predyspozycji reformatorskich dla silnej władzy wykonawczej z królem na czele oraz zasady sukcesji tronu mającej zastąpić wolną elekcję. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wykazała się elita szlachecka nadzwyczajną wprost umiejętnością przekonywania do prezentowanych przez się racji programowych większości parlamentarnej. I ta okoliczność decydowała wprost o sukcesach polskiej łagodnej rewolucji jako ruchu społecznego. Przemiany inicjowane przez Sejm wsparte były, jak się przyjmuje na racjonalizacji tradycji narodowej i otwartości na zachodnie wzorce ustrojowe.8 W zaistniałej sytuacji obradujący Sejm wykazywał szereg zbieżności  z królewskim projektem konstytucyjnym, umożliwiając zbliżenie programowe obu podmiotów politycznych. Czytaj dalej Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko – królewski

U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790

Rok 1790 zapisywał się w obradach Sejmu Wielkiego przełomem politycznym o wielce znaczących konsekwencjach dla procesu reformatorskiego. Wyznaczały go: kryzys zaufania społecznego wobec Potockich, oskarżanych o tendencje oligarchiczne, orientacja szlachty na króla i przejmowanie inicjatywy konstytucyjnej przez Stanisława Augusta.

Narastający stopniowo pod koniec pierwszej kadencji obrad sejmowych krytyczny stosunek społeczności szlacheckiej wobec Puławian zyskał silne odzwierciedlenie w dotychczasowej literaturze przedmiotu1. Wyraźnie widoczne w ciągu roku 1790: „osłabienie prestiżu Potockich w sejmie”2, to zjawisko niezwykle znamienne dla owego czasu. Kwestia ta od dawna była sygnalizowana w piśmiennictwie historycznym, ale potrzeba nieco szerszego rozpoznania zjawiska w kontekście problematyki związanej z narastającym kryzysem i przełomem politycznym w obradach sejmowych, uzasadnia, jak sądzę, zaprezentowanie podstawowych faktów w tej mierze3. Czytaj dalej U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790