Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (synteza)

Całokształt osiągnięć Sejmu Wielkiego z Konstytucją 3 maja na czele identyfikować można  z pojęciem łagodnej rewolucji, jako  ruchem społecznym wyrażającym się niebywałym wzrostem aktywności politycznej oświeconej ziemiańskiej szlachty i  jej działaniami na rzecz realizacji celów niepodległościowo-reformatorskich.1 Najbardziej spektakularnym przejawem owej aktywności politycznej szlachty był właśnie Sejm Wielki, dokonujący doniosłych przemian polityczno-reformatorskich w drodze postępowania ustawodawczego, kojarzonego z łagodnością działań,  przeciwstawnych poczynaniom gwałtownym. Zdawać jednak należy sobie sprawę z faktu, iż incydentalnie towarzyszyły obradom sejmowym tumultowe poruszenia poselskie, stanowiące pewną namiastkę działań gwałtownych, zaburzających normalny tok prac sejmowych. Wkomponowane w nurt wydarzeń łagodnej rewolucji, odwołując się do separatystycznych obrad Izby Poselskiej, odegrały znacząca rolę, zarówno w ukształtowaniu suwerenności Rzeczypospolitej, jak i w uformowaniu kompromisu konstytucyjnego.

Sejm Wielki zainaugurował obrady 6 października 1788 r., wybierając na marszałka Stanisława Małachowskiego, posła sandomierskiego. W dniu następnym przekształcił się w Sejm skonfederowany, dzięki czemu nie podlegał zerwaniu i przejmował faktyczną kontrolę nad krajem.2 Marszałkami konfederacji sejmowej zostali: koronnej – Stanisław Małachowski, a litewskiej – Kazimierz Nestor Sapieha, poseł brzeski-litewski. Łagodna rewolucja dzięki niebywałej determinacji politycznej ziemiańskiej szlachty uwalniała kraj od zależności rosyjskiej środkami parlamentarnymi poprzez obalenie Rady Nieustającej, jako instytucji ustrojowej gwarantowanej przez Rosję. Na sesji w dniu 3 listopada 1788 r. Sejm podjął decyzję o zniesieniu Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej i powołaniu Komisji Wojskowej Obojga Narodów, podporządkowanej Sejmowi, dzięki czemu, jak się przyjmuje, Rzeczpospolita wydobyła się spod kurateli politycznej Rosji i stała się państwem w pełni suwerennym.3  Zaznaczyć jednak należy, iż  uskutecznienie czynności proceduralnych związanych z uwierzytelnieniem  prawnym  powyższej uchwały sejmowej wymagało odwołania się  zbiorowości poselskiej na sesji z 6 listopada do gwałtowanych zaburzeń parlamentarnych, powiązanych z postulatami zorganizowania separatystycznych obrad Izby Poselskiej.4 Czytaj dalej Sejm Wielki (1788-1792) jako przejaw łagodnej rewolucji (synteza)

Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko-królewski (synteza)

Spoglądając na szlachecko-królewski kompromis konstytucyjny przez pryzmat obrad Sejmu Wielkiego, jako łagodnej rewolucji,1 można powiedzieć, że łączył on szlacheckie wyobrażenia o rzeczywistej demokracji szlacheckiej, wspartej na założeniach antymagnackich2 i pogłębionej suwerenności Sejmu z królewskim programem monarchii konstytucyjnej.3 Kompromis zapoczątkowany został przełomem politycznym w obradach sejmowych, w połowie 1790 r., po przystąpieniu Stanisława Augusta do sojuszu polsko-pruskiego (marzec 1790 r.). Puławianie coraz częściej pomawiani byli o tendencje oligarchiczne. Szlachta dojrzała w królu bardziej wiarygodnego od Potockich, rzecznika rzeczywistej demokracji szlacheckiej.4 Przełom, o którym mowa,  wykształcony został w ciągu września tegoż roku, a  rezygnacja Ignacego Potockiego z inicjatywy konstytucyjnej na rzecz Stanisława Augusta, w początkach grudnia 1790 r., zadecydowała o jego ostatecznym. zwieńczeniu.5 Rosnąca orientacja szlachty na króla sprzyjała ostrożnej jej otwartości na program monarchy.6 Natomiast inicjatywy elity szlacheckiej na rzecz upodobnienia ustrojowego Rzeczpospolitej do czołowych państw wolnych ówczesnego świata,7 powodowały, iż odnawiana demokracja szlachecka podlegała unowocześnieniu. Przemiany inicjowane przez Sejm utrzymane były, jak się przyjmuje, w nurcie racjonalizacji tradycji narodowej, ale i otwartości parlamentarnej na przyjęcie: „standardów międzynarodowych.”8  W zaistniałej sytuacji   obradujący Sejm wykazywał szereg zbieżności z królewskim projektem konstytucyjnym. Powstawały sprzyjające warunki dla polityczno-reformatorskiego zbliżenia  między obu podmiotami politycznymi.

O uformowaniu ostatecznej wersji kompromisu zadecydował ciąg wydarzeń politycznych z przełomu 1790 i 1791 r. Przedłużenie konfederacji sejmowej w końcu 1790 r. połączone z nowymi wyborami podwoiło skład poselski. Wybory zakończyły się wspaniałym zwycięstwem obozu dworskiego, który uzyskał, jak się przyjmuje, 2/3 ogółu mandatów poselskich.9  Odnowiona konfederacja sejmowa, zorientowana na króla, ale wzmocniona liczebnie, mogła  w sposób bardziej skuteczny niż dotychczas zabiegać o własne interesy grupowe. Dążąc do uformowania nowego porządku obrad, który prowadzić miał do przeprowadzenia reformy sejmikowej oraz przerwania dyskusji nad prawami kardynalnymi, lansowanymi przez Puławian,  odwołała się 4 stycznia 1791 r. do potężnych zaburzeń parlamentarnych. Niemal natychmiast przybrały one postać swoiście pojmowanej demonstracji siły i mocy podwojonej liczebnie konfederacji sejmowej na rzecz wykształcenia optymalnych  dla szlachty rozwiązań konstytucyjnych. Demonstrujący parlamentarzyści pod przewodem Stanisława Sołtyka, posła krakowskiego, odwołując się do realnie zarysowanej możliwości separatystycznych obrad Izby Poselskiej, przymusiły liderów politycznych Rzeczypospolitej z królem na czele  do rozwiązań kompromisowych, które mając na uwadze konieczność utrzymania jedności obrad sejmowych, satysfakcjonowały by oba podmioty polityczne.  Dotyczyły one, zarówno trybu przyjęcia konstytucji jak i przezwyciężenia podstawowych  kontrowersji merytorycznych. Czytaj dalej Konstytucja 3 maja jako kompromis szlachecko-królewski (synteza)