O autorze

Życiorys:

Wojciech Wiktor Szczygielski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, historyk  ur. 29 IV 1934 r. w Poznaniu, w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec Wacław, dr nauk historycznych, wieloletni dyrektor szkół średnich na terenie województwa łódzkiego. Matka Joanna z Gładyszów – nauczycielka języka angielskiego w szkolnictwie średnim na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Żona Krystyna z domu Piasecka absolwentka Politechniki Łódzkiej, nauczycielka chemii w szkolnictwie średnim w Łodzi. Córka Dobromiła Szczygielska, anglistka – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

Do wybuchu wojny mieszkał wraz z rodzicami w Łodzi. W grudniu 1939 r. został wraz z rodzicami i młodszą siostrą Stanisławą wysiedlony przez Niemców do tzw. Generalnej Guberni. Okres okupacji spędził w Węgrowie  k. Siedlec. Rodzice pracowali w tajnym szkolnictwie średnim, a ojciec brał też udział w ruchu oporu na terenie powiatu węgrowskiego, pełniąc funkcję kierownika Walki Cywilnej Obwodu Węgrowskiego, a następnie Delegata (starosty) rządu londyńskiego na powiat węgrowski; należał do Armii Krajowej.  Po ukończeniu wojny powrócił wraz z rodzicami do Łodzi.

W r. 1951 ukończył IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W tym samym roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim, które ukończył w r. 1955 pod kierunkiem prof. dra Stefana Krakowskiego, przedstawiając pracę magisterską z zakresu historii wojskowości okresu średniowiecza. Po ukończeniu studiów krótko, przez 4 miesiące w ciągu 1956 r., pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Łodzi na stanowisku młodszego archiwisty. Zatrudniony w r. 1956 na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filozoficzno-Historyczny) prowadził badania naukowe pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Baranowskiego,  zajmując się historią gospodarczo-społeczną Polski XVI-XVIII w. Koncentrował się nad kwestiami dotyczącymi polskiej kultury agrarnej, historii gospodarstwa wiejskiego, a również struktury społeczno-własnościowej szlachty i dziejami chłopów. W wyniku tych badań opublikował 4 pozycje książkowe i szereg artykułów naukowych. W r. 1961 uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim stopień naukowy doktora na podstawie dysertacji opracowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Baranowskiego. W r. 1965 habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu historii gospodarczej Polski XVI-XVIII w. Po habilitacji prowadził badania nad polską kulturą polityczną XVI-XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem czasów Oświecenia, a zwłaszcza okresu Sejmu Wielkiego. Z zakresu omawianej problematyki wydał 3 pozycje książkowe oraz ponad 30 artykułów naukowych.

Rezultatem regionalnych zainteresowań badawczych jest m. in., wydana w r. 1969, publikacja Dzieje ziemi wieluńskiej. Wyrazem środowiskowego uznania dla prowadzonych przez profesora badań regionalnych było nadanie mu Honorowego Obywatelstwa miasta Wielunia (1983 r.).

Symboliczny klucz do bram Miasta otrzymany z okazji przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wielunia (1983 r.)

Awers medalu otrzymanego z okazji przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wielunia (1983 r.)

Rewers medalu otrzymanego z okazji przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wielunia (1983 r.)

Przejawem zainteresowania problematyką dydaktyczną jest wydanie drukiem dwóch odrębnych wydawnictw źródłowych spełniających rolę pomocy do nauczania historii w szkole.

W r. 1979 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W toku wieloletniej pracy akademickiej wypromował 3 doktorów i 130 magistrów historii.

 W trakcie zawodowej aktywności akademickiej, związany z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, pracował począwszy od r. 1956 kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego.  W r. 1990 decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołany został na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim. W r. 1989 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powierzył mu obowiązki kierownika Zakładu Historii Społeczno-Politycznej Polski Nowożytnej. W latach 1992-2004  kierował  Katedrą Historii Polski XVI-XVIII wieku. W latach 1970-1981 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii. W r. 2004 przeszedł na emeryturę jako profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2006 pracował jeszcze w wymiarze ¼ etatu na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc funkcję kuratora Katedry Historii Polski XVI-XVIII w. W r. 2006 przez okres kilku miesięcy kierował, jako kurator, Zakładem Historii Polski XVI-XVII w. w ramach nowej jednostki organizacyjnej, tj. Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich. W r. 2011 uhonorowany został przez Uniwersytet Łódzki aktem odnowienia doktoratu.

Akt odnowienia doktoratu przez Uniwersytet Łódzki (2011 r.)

List gratulacyjny Rektora Politechniki Łódzkiej z okazji odnowienia doktoratu (2011 r.)

Od r. 1965 jest członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Przyjęcie w poczet członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1965 r.)

W latach 1980-1983 wchodził w skład  Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich Zespół kierunkowy Historii, a w latach 1986-1989 decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został na członka  Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Historycznych – Podzespół Historii.

W r. 1995 wyróżniony został Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt.: Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę: Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1980), a również Odznaką Tysiąclecia (1966), Honorową Odznaką m. Łodzi (1970), Medalem Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwa i Nauki (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1984), Medalem 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego (1995).

Awers otrzymanego medalu wybitego z okazji trzydziestolecia powstania Uniwersytetu Łódzkiego (1975 r.)

Rewers otrzymanego medalu wybitego z okazji trzydziestolecia powstania Uniwersytetu Łódzkiego (1975 r.)

Życzenia z okazji 75. rocznicy urodzin przekazane przez Burmistrza Wielunia (2009 r.)

Życzenia z okazji 75. rocznicy urodzin od Starosty Wieluńskiego (2009 r.)

Życzenia z okazji 80. rocznicy urodzin przekazane przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe (2014 r.)

Informacja na temat działalności naukowej:

  1. H. Żerek-Kleszcz, Profesor Wojciech Szczygielski – szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), s. 7-12 (z fotografią).

Informacja o profesorze:

  1. Who Is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, wyd. IV 2005, Biogramy, cz. 1 (właściwie: 2); Mak- Ż, s. 3822 (z fotografią).
  2. Złota księga nauki polskiej  2000 Naukowcy przełomu wieków, Wydawnictwo Helion 2001, , s. 503-504.
  3. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. Marek Halawa (redaktor naukowy Janusz Kapuścik),t. IV ; S-Ż, Warszawa 2002,  s. 334 (z fotografią).
  4. Od redakcji „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), s. 5-6.
  5. T. Olejnik, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007, s. 299 (z fotografią).

Pełny zestaw publikacji za lata 1957-2006:

  1. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciech Szczygielskiego za lata 1956-2006, opr. M. Kobierecki, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), s. 13-20.