Bibliografia

Pozycje książkowe:

Łagodna rewolucja w Polsce u schyłku XVIII wieku. Obrady Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja (1788-1792), Łódź 2019, ss.116

Łagodna rewolucja w Polsce u schyłku XVIII wieku. Obrady Sejmu Wielkiego i Konstytucja 3 maja (1788-1792), Łódź 2019, ss.116.

Edycja Drukowana: Amazon   Amazon UK  Amazon DE 

Edycja Elektroniczna:  KOBO  Barnes & Noble

Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 426.

Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 426. Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec.:] Anna Grześkowiak-Krwawicz, "Wiek Oświecenia" 1966, t. XII, s. 177-178.

Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, [Łódź, 1975], ss. 211.

Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, [Łódź, 1975], ss. 211. Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec.:] Andrzej Gawerski, "Nowe Książki" 1975, nr 16, s. 52-54; Andrzej Feliks Grabski, (Lektor), "Odgłosy" 1975, nr 15, s. 3; Marian Drozdowski, "Mówią Wieki" 1976, nr 1, s. 37; Jacek Antoni Ojrzyński, "Rocznik Łódzki" 1979, t. XXV (XXVIII), s. 316-319.

Dziej ziemi wieluńskiej, Wydawnictwo Łódzkie, [Łódź 1969], ss. 219.

Dziej ziemi wieluńskiej, Wydawnictwo Łódzkie, [Łódź 1969], ss. 219. Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec.:] Ryszard Rosin, "Rocznik Łódzki" 1971, t. XV (XVIII), s. 335-338.

Zarys dziejów rybactwa śródlądowego w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, ss. 119.

Zarys dziejów rybactwa śródlądowego w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, ss. 119. Wojciech Wiktor Szczygielski

Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 68 („Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1967, t. IX, z. 2).

Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 68 („Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1967, t. IX, z. 2). Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec.:] B. K. Roberts, "The Agricultural History Review," The British Agricultural History Society, 1968, vol. XVI, part 2, s. 161-163; Aleksander Nyrek, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1969, t. XXX, s. 210-214.

Gospodarka stawowa na ziemiach południowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Studium z dziejów postępu w dawnym gospodarstwie wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1965, ss. 307.

Gospodarka stawowa na ziemiach południowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Studium z dziejów postępu w dawnym gospodarstwie wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1965, ss. 307. Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec:] B. K. Roberts, "The Agricultural History Review," The British Agricultural History Society, 1968, vol. XVI, part. 2, s. 161-163.

Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź 1963, ss. 183

Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź 1963, ss. 183. Wojciech Wiktor Szczygielski

[Rec.:] Janusz Deresiewicz, "Roczniki Historyczne" 1964, R. XXX, s. 230-232; Zygmunt Szkurłatowski, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1964, R. LXXI, nr 1, s. 156-161; Leonid Żytkowicz, "Kwartalnik Historyczny" 1964, R. LXXI, nr 1, s. 156-161.

Wydawnictwa źródłowe:

Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 19, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [Warszawa 1960], ss. 40

Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 19, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [Warszawa 1960], ss. 40. Wojciech Wiktor Szczygielski

Ustrój Polski w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 20, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [Warszawa 1960], ss. 60.

Ustrój Polski w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 20, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [Warszawa 1960], ss. 60. Wojciech Wiktor Szczygielski

Artykuły naukowe i studia (wybrane pozycje):

 1. Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w państwie polskim od XIII do połowy XV wieku, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1957, R. XII, nr 1, ss. 6.
 2. Zmiany w stanie posiadania i w strukturze własnościowej szlachty powiatu wieluńskiego od połowy XVI do końca XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1958, t. I (IV), s. 259-281.
 3. Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce od XIII do połowy XV wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, s. 425-457.
 4. Wysokość plonów w dobrach przygodzkich w drugiej połowie XVIII wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1961, t. IV, z. 1, s. 151-161.
 5. Le rendement de la production Agricole en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle sur le fond européen, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1966, R. XIV, nr 4, „Ergon”, vol. 5, s. 795-803.
 6. Die ökonomische Aktivität des polnischen Adels im 16-18 Jahrhundert, „Studia Historiae Oeconomicae” 1967 [druk. 1968], vol., II, s. 83-101.
 7. Dzieje społeczne chłopów w okresie od XVI do XVIII w., [w:] Z dziejów chłopów polskich (od wczesnego feudalizmu do 1939 r.), Warszawa 1968, s. 68-125.
 8. Polish Conception of Agrarian Transformations in the End of the Eighteenth Century. Theory and Practice, „Studia Historiae Oeconomicae” 1970, vol. 5, s. 157-172.
 9. Polski model rewolucji u schyłku XVIII w., „Przegląd Humanistyczny” 1976, R. XX, nr 10, s. 29-41.
 10. Koncentracja szlacheckiej własności ziemskiej w Szadkowskiem w latach 1629-1789, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIII (XXVI), s. 27-41.
 11. Polskie formacje oświeceniowe czasów stanisławowskich „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Seria I,  z. 48, 1979, s. 73-81.
 12. Struktura społeczno-własnościowa szlachty łęczyckiej w początkach drugiej połowy XVII w., „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Seria I,  z. 57, 1979, s. 151-166.
 13. Polska kultura republikańska XVI-XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1982, t. XXXII (XXXVI), s. 9-38.
 14. Republikańska idea reformy Rzeczypospolitej w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1983, [druk. 1985], s. 9-38.
 15. Uwagi o polskiej kulturze politycznej od schyłku XV do połowy XVII wieku (1492-1648), „Rocznik Łódzki” 1984 [druk. 1987], t. XXXIV, s. 9-45.
 16. Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 22, 1985, s.21-43.
 17. O realistyczne spojrzenie na polską kulturę polityczną czasów dawnej Rzeczypospolitej, „Rocznik Łódzki” 1986 [druk.1988], t. XXXVI, s. 47-62.
 18. W kręgu idei narodowego monarchy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 26, 1986, s. 17-42.
 19. Peace Tendencies in Polish Political Culture from the Close of the 15th century to the End of the 18th Century, „Polish Peace Research Studies” 1988, vol. no 1, s. 33-60.
 20. Konstytucja 3 maja a problem polskiej drogi rozwoju do nowoczesności, [w:] Pierwsza w Europie. 200 rocznica Konstytucji 3 maja 1791-1991, pod red. H. Kocója, Katowice 1989, s. 18-39.
 21. Konstytucja 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji i kulturze polskiej, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991, s. 9-24.
 22. Początki łagodnej rewolucji, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Łódź 7-10 września 1989 roku, t. I (Referaty, komunikaty – sekcje), [Toruń 1993], s. 143-153.
 23. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja, „Rocznik Łódzki” 1994, t. XLI, s. 143-156.
 24. Z badań nad świadomością polityczną prowincjonalnej szlachty w dobie Sejmu Wielkiego (1790 r.), [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki. Andrzejowi Feliksowi Grabskiemu w uznaniu zasług dla humanistyki polskiej przyjaciele, koledzy, uczniowie, Łódź 1997, s. 245-265.
 25. Przyczynek do badań nad świadomością polityczną szlachty lubelskiej w czasach Sejmu Wielkiego, [w:] Dyplomacja, polityka, prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. red. I. Panic, Katowice 2001, s. 267-277.
 26. Sejm nieustający. Batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 33-70.
 27. O nową formację władz wykonawczych państwa w dobie Sejmu Wielkiego (1788-1792), „Przegląd Humanistyczny” 2004, R. XLVI, nr 5, s. 33-48.
 28. Obrońcy chłopów na forum obrad Sejmu Wielkiego w początkach 1789 r., „Zeszyty Wiejskie”, z. VI, Pamięci Juliana K. Janczaka, Łódź 2002, s. 120-150.
 29. Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego), „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 65-112.
 30. Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 67-110.
 31. Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792), „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 51-74.
 32. Sejm a sejmiki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 39-75.
 33. Debata podatkowa w początkach obrad Sejmu Wielkiego (1789 r.), [w:] Historia. Społeczeństwo. Gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. S. Pytlasa i J. Kity, Łódź 2006, s. 44-66.
 34. Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764-1792), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), s. 29-72.
 35. Polskie racje polityczne doby Sejmu Wielkiego (1788-1792), [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 215-228.
 36. Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 21-85.
 37. Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220.rocznicę inauguracji obrad), „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 5-60.
 38. Rola sesji prowincjonalnych początkach obrad Sejmu Wielkiego, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, pod red. J. A. Daszyńskiej, Łódź 2009, s. 159-182.
 39. Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Humanistycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 63-97.
 40. Ze studiów nad postawami politycznymi posłów drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w początkach 1791 r., [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga I, Białystok 2010, s. 535-553.
 41. Wokół ustawy o Sejmie z 12 maja 1791 r., [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, pod red. Z. Anusika, Łódź 2011, s. 127-143.
 42. Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 71-115.
 43. O nową ustawę sejmikową. Rezultaty głosowania sejmowego z 24 marca 1791 roku, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, pod red. A. Stroynowskiego, Warszawa 2013, s. 495-504.
 44. U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 63-99.
 45. Kontrowersje wokół zasady wyboru członków komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.), cz. I, „Zeszyty Historyczne” t. XV, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2016, s. 167-186.
 46. Kontrowersje wokół zasady wyboru członków komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.), cz. II, „Zeszyty Historyczne” t. XVI, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod red. A, Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 293-314.
 47. Kilka uwag o odnowionej konfederacji sejmowej z przełomu lat 1790-1791, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 705-718.
 48. Sejm Wielki wobec uprawnień nominacyjnych Stanisława Augusta (sesje parlamentarne poprzedzające finalną decyzję sejmową z 13 września 1790 roku), [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, pod red. M. Karkochy i P. Robaka, Łódź 2017, s. 385-406.
 49. Debata sejmowa z 13 września 1790 r., [w:] Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, pod red. M. Durbas, Częstochowa 2019, s. 251-260.

Pełny zestaw publikacji za lata 1957-2006:

 1. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956-2006, opr. M. Kobierecki, „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), s. 13-20.