Bibliografia

Pozycje książkowe:

Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź 1963, s. 183.s

Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, ss. 68 („Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1967, t. IX, z. 2).

Dziej ziemi wieluńskiej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1969, ss. 219.

Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 426.

Gospodarka stawowa na ziemiach południowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Studium z dziejów postępu w dawnym gospodarstwie wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1965, ss. 307.

Zarys dziejów rybactwa śródlądowego w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967, ss. 119.

Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, [1975], ss. 211.

Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, [Łódź] 2015, ss. 198.

Wydawnictwa źródłowe:

Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 19, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960, ss. 40

Ustrój Polski w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 20, pod red. B. Baranowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960, ss. 60.

Artykuły naukowe i studia:

 1. Zmiany w stanie posiadania i w strukturze własnościowej szlachty powiatu wieluńskiego od połowy XVI do końca XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1958, t. I (IV), s. 259-281.
 2. Obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce od XIII do połowy XV wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, s. 425-457.
 3. Wysokość plonów w dobrach przygodzkich w drugiej połowie XVIII wieku, „Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1961, t. IV, z. 1, s. 151-161.
 4. Le rendement de la production Agricole en Pologne du XVIe au XVIIIe siècle sur le fond européen, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1966, R. XIV, nr 4,  „Ergon”,  vol. 5, s. 795-803.
 5. Die ökonomische Aktivität des polnischen  Adels im 16-18 Jahrhundert, „Studia Historiae Oeconomicae” 1967 [druk. 1968], vol., II, s. 83-101.
 6. Dzieje społeczne chłopów w okresie od XVI do XVIII w., [w:] Z dziejów chłopów polskich  (od wczesnego feudalizmu do 1939 r.), Warszawa 1968, s. 68-125.
 7. Polish Conception of Agrarian Transformations in the End of the Eighteenth Century. Theory and Practice, „Studia Historiae Oeconomicae” 1970, vol. 5, s. 157-172.
 8. Polski model rewolucji u schyłku XVIII w., „Przegląd Humainistyczny” 1976 R. XX, nr 10, s. 29-41.
 9. Koncentracja szlacheckiej własności ziemskiej w Szadkowskiem w latach 1629-1789, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIII (XXVI), s. 27-41.
 10. Polskie formacje oświeceniowe czasów stanisławowskich „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1979, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 48, s. 73-81.
 11. Struktura społeczno-własnościowa szlachty łęczyckiej w początkach drugiej połowy XVII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1979, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 57, s. 151-166.
 12. Polska kultura republikańska XVI-XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1982, t. XXXII (XXXVI), s. 9-38.
 13. Republikańska idea reformy Rzeczypospolitej w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1983, [druk. 1985], s. 9-38.
 14. Uwagi o polskiej kulturze politycznej od schyłku XV do połowy XVII wieku (1492-1648), „Rocznik Łódzki” 1984 [druk. 1987], t. XXXIV, s. 9-45.
 15. Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis” 1985, Folia historia 22, s.21-43.
 16. O realistyczne  spojrzenie na polską kulturę polityczną czasów dawnej Rzeczypospolitej, „Rocznik Łódzki” 1986 [druk.1988], t. XXXVI, s. 47-62.
 17. W kręgu idei narodowego monarchy, „Acta Universitatis Lodziensis” 1986, Folia historia 26, s. 17-42.
 18. Peace Tendencies in Polish Political Culture from the Close of the 15th century to the End of the 18th Century, „Polish Peace Research Studies” 1988, vol. no 1, s. 33-60.
 19. Konstytucja 3 Maja a problem polskiej drogi rozwoju do nowoczesności, [w:] Pierwsza w Europie. 200 rocznica Konstytucji 3 Maja 1791-1991, pod red.   H. Kocója, Katowice 1989, s. 18-39.
 20. Konstytucja 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji i kulturze polskiej,  pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991, s. 9-24.
 21. Początki łagodnej rewolucji, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Łódź 7-10 września  1989 roku, t. I (Referaty, komunikaty – sekcje), [Toruń 1993], s. 143-153.
 22. Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja, „Rocznik Łódzki” 1994, t. XLI, s. 143-156.
 23. Z badań nad świadomością polityczną prowincjonalnej szlachty w dobie Sejmu Wielkiego (1790 r.), [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki. Andrzejowi Feliksowi Grabskiemu w uznaniu zasług dla humanistyki polskiej przyjaciele, koledzy, uczniowie, Łódź 1997, s. 245-265.
 24. Sejm nieustający. Batalia parlamentarna o jego urzeczywistnienie i rola w życiu politycznym Rzeczypospolitej u schyłku XVIII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2002, R. I, nr 1, s. 33-70.
 25. O nową formację władz wykonawczych państwa w dobie Sejmu Wielkiego (1788-1792), „Przegląd Humanistyczny” 2004, R. XLVI, nr 5, s. 33-48.
 26. Obrońcy chłopów na forum obrad Sejmu Wielkiego w początkach 1789 r., „Zeszyty Wiejskie” 2002, z. 6, s. 120-150.
 27. Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną  reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego), „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 65-112.
 28. Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 67-110.
 29. Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792), „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 51-74.
 30. Sejm a sejmiki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 39-75.
 31. Debata podatkowa w początkach obrad Sejmu Wielkiego (1789 r.), [w:] Historia – Społeczeństwo – Gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. S. Pytlasa i J. Kity, Łódź 2006, s. 44-66.
 32. Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764-1792), „Przegląd Nauk Historycznych” R. V, nr 2 (10), s. 29-72.
 33. Polskie racje polityczne doby Sejmu Wielkiego (1788-1792), [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 215-228.
 34. Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 21-85.
 35. Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220.rocznicę inauguracji obrad), „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 5-60.
 36. Rola sesji prowincjonalnych początkach obrad Sejmu Wielkiego, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, pod red. J. A. Daszyńskiej, Łódź 2009, s. 159-182.
 37. Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Humanistycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 63-97.
 38. Ze studiów nad postawami politycznymi posłów drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w początkach 1791 r., [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga I, Białystok 2010, s. 535-553.   
 39. Wokół ustawy o Sejmie z 12 maja 1791 r., [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych,  pod  red. Z. Anusika, Łódź 2011, s. 127-143.
 40. Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 71-115.   
 41. O nową ustawę sejmikową. Rezultaty głosowania sejmowego z 24 marca 1791 roku, [w:] Kultura parlamentarna  epoki staropolskiej, pod red. A. Stroynowskiego, Warszawa 2013, s. 495-504.
 42. U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 63-99.
 43. Kontrowersje wokół zasady wyboru członków komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.), cz. I, „Zeszyty Historyczne” t. XV, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod red. A, Stroynowskiego, Częstochowa 2016, s. 167-186.
 44. Kilka uwag o odnowionej konfederacji sejmowej z przełomu lat 1790-1791, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 6. rocznicę urodzin, pod  red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 705-718.
 45. Kontrowersje wokół zasady wyboru członków komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.), cz. II, „Zeszyty Historyczne” t. XVI,      Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod red. A, Stroynowskiego, Częstochowa 2017, s. 293-314.
 46. Sejm Wielki wobec uprawnień nominacyjnych Stanisława Augusta (sesje parlamentarne poprzedzające finalną decyzję sejmową z 13 września 1790 roku), [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, pod red. M. Karkochy i P. Robaka, Łódź 2017, s. 385 i n.
 47. Artykuł przygotowany do druku (Księga Jubileuszowa Prof. Andrzeja Stroynowskiego): Debata sejmowa z 13 września 1790 roku.